Jeśli masz kredyt
zaciągnięty we Frankach

Bezpłatna analiza umowy
przez mecenasa Andrzeja Chmurę

to świetny sposób żeby ocenić co możesz zrobić

JAK MOŻEMY SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWAĆ?

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Oto najważniejsze informacje o analizie:

CZAS ANALIZY: 2 dni

ANALITYK: mecenas Andrzej Chmura

Czego dowiem się z analizy?

  • Jakie są rozwiązania w Twojej sytuacji
  • Jakie masz szanse w sporze z bankiem
  • Poznasz koszty postępowania
  • Otrzymasz harmonogram działania
  • Poznasz szacunkową wartość swojego roszczenia

Po analizie zapraszam na bezpłatne spotkanie albo konsultację telefoniczną, żeby ustalić dalszy plan działania.

Możliwe rozwiązania

UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Unieważnienie może być rozwiązaniem w przypadku kredytów denominowanych. Wynika to z usunięcia z umowy kredytowej zapisów naruszających interesy konsumenta biorącego kredyt, w wyniku czego umowa pozbawiona jej istotnych zapisów nie może się ostać w obrocie prawnym - zostaje stwierdzona jej nieważność, a klient nie musi dokonywać więcej spłat. Zanim postanowi się unieważnić umowę kredytową, najlepiej zwrócić się o analizę prawną przez specjalistę, który ma doświadczenie z zakresu prawa bankowego oraz w prowadzeniu sporów sądowych przeciwko instytucjom finansowym. Unieważnienie umowy kredytowej jest możliwe również w przypadkach, gdy bank w przedstawionej kredytobiorcy umowie rzeczywiście zaniżył parametr kredytu – jak np. CKK lub RRSO.

OSZCZĘDNOŚĆ OK. 30%

Oszczędność około 30% może być rozwiązaniem w przypadku kredytów indeksowanych. Wynika to z usunięcia z umowy kredytowej zapisów naruszających interesy konsumenta biorącego kredyt, w wyniku czego umowa kredytowa jest rozpoznawana jako kredyt w złotówkach. Przy kredytach indeksowanych, usunięcie klauzul abuzywnych nie powoduje nieważności całej umowy, gdyż nie są to istotne postanowienia umowy. Po usunięciu klauzul abuzywnych, saldo zadłużenia konsumenta jest określone przez sąd w złotówkach, co skutkuje pominięciem wzrostu całkowitego salda zadłużenia kredytu oraz wzrostu comiesięcznych rat, wynikających z niekorzystnego wzrostu kursu waluty obcej względem złotówki.

Kto zajmie się Twoją sprawą

MECENAS ANDRZEJ CHMURA

Mecenas Andrzej Chmura jest prawnikiem od kilku pokoleń - antenaci to adwokatura lwowska a po wojnie warszawska. Prawnicy kancelarii mają na swoim koncie setki wygranych postępowań. Główną specjalizacją kancelarii, są sprawy dotyczące umów kredytowych denominowanych i indeksowanych kursem walut obcych. Jako Kancelaria przeciwstawiamy się wykorzystywaniu niewiedzy klientów. Walczymy z niedozwolonymi klauzulami umownymi i innymi nadużyciami ze strony instytucji finansowych. Posiadamy praktyczną wiedzę, rozumiemy oczekiwania klientów i każdą sprawę traktujemy z największą starannością.

Pytania i odpowiedzi

Kredyty waloryzowane, co do których obecnie prowadzonych jest wiele postępowań sądowych dzielą się na dwie kategorie: indeksowane – których wartość jest wyrażona w walucie krajowej Złoty (i w momencie ich uruchomienia są przeliczane na walutę obcą oraz denominowane – których wartość jest wyrażona w walucie obcej i następnie przeliczona na złotówki.
W prawie każdej umowie dotyczącej kredytów "frankowych" znajdują się liczne klauzule uznane za niedozwolone, stanowią one punkt wyjścia dla kredytobiorcy w sporze sądowym z bankiem. Kredytobiorca może żądać od banku usunięcia z podpisanej umowy zapisów o indeksacji oraz denominacji - jeżeli sama umowa nie ma jasnego i uczciwego sposobu przeliczania złotych na walutę obcą. Istotą zarzutu wobec banku jest to, że w sposób arbitralny, niejasny i nieokreślony przelicza kursy walut,co może narazić na straty konsumenta. Skutkuje to albo unieważnieniem całej umowy i zakończeniem obowiązku dalszych spłat, albo „rozpoznawaniem” kredytu w złotówkach, w wymiarze jakim został początkowo zaciągnięty, czyli zmniejszeniem całościowego zadłużenia wobec banku o od 30 do 40 procent. Spadek zadłużenia, wynika z braku konieczności odnoszenia się do aktualnej wysokiej ceny franka.
Napisanie i złożenie pozwu, tj. wszczęcie postępowania sądowego to okres około 2 tygodni. Długości trwania postępowania sądowego nie można zawrzeć w sztywnych granicach, jednak zbliżony czas postępowania w sądzie pierwszej instancji to około 12 miesięcy.
Roszczenia o usunięcie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych nie przedawniają się. Elementem, który podlega przedawnieniu po 10 latach jest roszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Jednak wszystkie raty do 10 lat wstecz będą traktowane jako zwrot nadpłaty. Niezależnie od tego, kolejne raty kredytowe będą znacznie niższe, lub przy stwierdzeniu nieważności umowy nie będzie ich wcale.
Nasza kancelaria jest elastyczna w tym względzie, pamiętając o wyjątkowej sytuacji naszego klienta. W związku z tym oferujemy różne opcje jak: płatność z góry za całą sprawę, stawkę godzinową, lub wynagrodzenie mieszane tj. część z góry, a prowizja po wygraniu sprawy. Zawsze staramy się o to, by stawka płacona przez naszego Klienta była jak najniższa.
Pozwy zbiorowe są najmniej skutecznym rozwiązaniem. Patrząc na statystyki nie ma ani jednej sprawy dotyczącej kredytów frankowych, która została wygrana za pomocą pozwu zbiorowego. Ponadto postępowanie z pozwem zbiorowym jest kilkakrotnie dłuższe.